Toyota Land Cruiser Prado KZJ71 - 3.0TD (1993-04/1996) Import Models