Toyota Land Cruiser 3.0TD (KZJ90-SWB) (KZJ95-LWB) (04/1996-07/2000)