Shogun 2.5TD 4D56 (V64-SWB / V74-LWB) (02/2000-08/2006) UK & European Models